Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door: De ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB)

 

Lid van SIEV Keurmerk.
Administratie Loonadministratie : Administratiekantoor Verhoef

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : Utrecht onder nr. 30128781
BTW nummer :NL 804.2222.77.B.01

Artikel 1. begripsomschrijvingen:
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten
b. partijen:
1.Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Aannemer:
de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, bus, trein, tram sanitair etc.

ARTIKEL 2. OFFERTE:
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

ARTIKEL 3. OPDRACHTBEVESTIGING:
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdracht bevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de aannemer middels aangetekend schrijven het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voorde inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

ARTIKEL 4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST:
Wijzigingen van het geen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn behoudens in de gevallen genoemd in art.6 lid b art.9 lid c van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullende clausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 5. ONDERAANNEMING:
a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glasbewassing werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glasbewassing werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de algemene voorwaarden van onderaanneming van toepassing

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST:
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaats vind, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter
uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijking aan de opdrachtgever zijn meegedeeld
c. Indien de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal de prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd worden op werkdagen niet zijnde christelijke of nationale feestdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intrede bijzonder omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

ARTIKEL 7. CONTRACTNALEVING EN CONTROLE:
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd word, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen programma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennisstellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, ruimte, aart en ernst van de geconstateerde afwijking
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen
c. Indien de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn, of niet op behoorlijke wijze wordt gecorrigeerd, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

ARTIKEL 8. HULPMIDDELEN;
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn in de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van benodigde hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos beschikbaar stellen. Bij glasbewassing werkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer, zullen uitsluitend tot gebruik van de aannemer, zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer kosteloos faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

ARTIKEL 9. PRIJS:
a. De prijs is gebaseerd op de bij opname aanwezige of opgegeven oppervlakte(s), de opgegeven, respectievelijke aangenomen bezetting, aankleding en bestemming van het object.
b. Indien in de lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van art.4. geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon-en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge in (een) wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van een dwingend karakter, of indien er wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijsbeschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging in de contractprijs plaats op basis van het stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld welke percentage blijkt uit rapportage- door een registeraccountant, welke rapportage representatief behoort te zijn voor de bedrijfstak.

ARTIKEL 10.BETALING
a. De facturering zal plaatsvinden op de in offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vind facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Indien de betaling na deze datum geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. de aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID:
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van
personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag van ad € 1.134.000 per gebeurtenis.
Boven € 1.134.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel.)
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen, dat de
aansprakelijkheid van de aannemer voor schade op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet hoger dan € 4.537.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, waarin de opzichtclausule ter zijde gesteld is, met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij goederen in opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen de aannemer verzekerd is.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

ARTIKEL 12. SCHADELOOSSTELLING:
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei andere wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matige boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

ARTIKEL13. DUUR VAN DE OVEREENKOMST:
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 1 jaar en vangt aan:
– bij opzegging door aannemer:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
– bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan de aannemer bekend is gemaakt:
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan de aannemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand
c. onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surseance vaan betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

ARTIKEL 14. CONTRACTWISSELING EN WERKGELEGENHEID:
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, AOW etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de CAO in het schoonmaak-en glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging daarvan – voor zover hierbij sprake is van contract wisseling – in overleg treden met de andere in geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op een van beide aannemers rustende verplichting tot aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

ARTIKEL 15. OVERMACHT:
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever tijdelijk of gedeeltelijk uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen vermindering voor de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN:
a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de raad van arbitrage voor de schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement.